Разходи сделки

1. КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Посредничество
При покупко-продажба на недвижими имоти:
2,5 % без ДДС от договорената цена, но не по-малко от 500 лв без ДДС.
Комисионното възнаграждение се дължи от всяка от страните по сделката – продавач и купувач и се заплаща при подписване на предварителен договор за покупко-продажба.

При наемане/отдавене под наем на недвижими имоти:
50 % от договорения наем, но не по-малко от 200 лв без ДДС.
Комисионното възнаграждение  се дължи от всяка от страните по сделката – наемодател и наемател и се заплаща при подписване на договор за наем.

Посредничество с Договор за изключителни права – отстъпка от комисионното възнаграждение.

Управление – индивидуално договаряне на комисионното възнаграждение.

Проучване, анализ и пазарни оценки – индивидуално договаряне на комисионното възнаграждение.


2. МЕСТЕН ДАНЪК, НОТАРИАЛНА И ДЪРЖАВНА ТАКСА /покупко-продажба на имот/
Разходите по сделката при покупко-продажба на имот - местен данък, нотариална и държавна такса в гр.Враца е прието да се поемат от купувача, но по взаимно съгласие на продавача и купувача могат да бъдат разделени по равно, каквато е практиката в гр.София.

Местен данък – 2.5 %
Всяка сделка с недвижим имот на територията на Република България се облага с местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти в гр.Враца за 2022 г. този данък е в размер на 2.5 % от обявената продажна цена на имота в нотариалния акт или данъчната оценка на имота, ако тя е по-висока от продажната цена.

Нотариална такса
Събира се според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да определите размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот, той веднага ще Ви ориентира за размера на тази такса.

Такса за вписване - 0.01 %, но не по-малко от 10.00 лв.
Събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).
Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот.

3. НОТАРИАЛНА И ДЪРЖАВНА ТАКСА /наем на имот/
Разходите по сделката при наем на имот - нотариална и държавна такса в гр.Враца е прието да се поемат от наемателя, но по взаимно съгласие на наемодателя и наемателя могат да бъдат разделени по равно, каквато е практиката в гр.София.
Нотариална заверка и вписване на договор за наем се прави по споразумение между наемодателя и наемателя и взависимост от срока на договора за наем.

Нотариална такса
Събира се според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот, той веднага ще Ви ориентира за размера на тази такса.

Такса за вписване - 0.01 %, но не по-малко от 10.00 лв.
Събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса. Според Правилник за вписванията  вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове.Горе